Regulamin wypożyczalni

 1. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu na własny koszt pod wskazany adres w punkcie 1a, b, c. w terminie ustalonym w umowie wypożyczenia w stanie niepogorszonym niż wynikający z normalnego użytkowania.
  a) Sklep Medyczny MAD-MED, ul. Kościuszki 2, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  b) Sklep Medyczny MAD-MED, ul.Poznańska 280 lok.5, 05-850 Ożarów Maz., woj. mazowieckie
  c) MAD-MED AdamMiśkiewicz, ul. Kossaka 32, 05-826 GrodziskMaz., woj. mazowieckie
  - Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania lub samowolnej naprawy sprzętu podlegają naprawie w 100% na koszt wypożyczającego.
 2. Wypożyczający oświadcza, że wypożyczony sprzęt będzie użytkowany pod adresem podanym w umowie wypożyczenia.
 3. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu wypożyczenia, wypożyczalnia uprawniona jest do naliczania podwójnej opłaty za każdy dzień zwłoki, przyjmując za podstawę 30-dniową cenę wypożyczenia sprzętu wg obowiązującego cennika.
 4. Wypożyczalnia oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, zdatny do użytku zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Wypożyczający oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i wypożyczający nie będzie oddawał sprzętu w użyczenie ani najem osobom trzecim. Zabrania się dokonywania w nim przeróbek, zmian oraz instalowania dodatkowych urządzeń.
 6. Wypożyczający potwierdza odbiór przedmiotu określonego w pkt. 1 UMOWYWYPOŻYCZENIA.
 7. Z chwilą wydania przedmiotu wypożyczonego ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty przechodzi na Wypożyczającego.
 8. W sprawach nie unormowanych umową wypożyczenia i regulaminem wypożyczalni zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego.
 9. W przypadku niezgłoszenia chęci zerwania umowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy zostaje wystawiona faktura VAT za kolejny okres rozliczeniowy.
 10. W przypadku zwrotu sprzętu wypożyczonego w trakcie trwania miesiąca, nie zwraca się kosztów wypożyczenia za dany okres rozliczeniowy.
 11. Regulamin sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.