Regulamin wypożyczalni

 1. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu na własny koszt pod wskazany adres w punkcie 1. a, b, c. w terminie ustalonym w Umowie wypożyczenia w stanie niepogorszonym niż wynikający z normalnego użytkowania.
  a) Sklep Medyczny MAD-MED, ul. Kościuszki 2, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie
  b) Sklep Medyczny MAD-MED, ul. Poznańska 280 lok.5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie
  c) Sklep Medyczny MAD-MED, ul. Kossaka 32, 05-826 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  - Uszkodzenia mechaniczne wynikające z niewłaściwego użytkowania lub samowolnej naprawy sprzętu podlegają naprawie w 100% na koszt Wypożyczającego.
 2. Wypożyczający oświadcza, że wypożyczony sprzęt będzie użytkowany pod adresem podanym w Umowie wypożyczenia.
 3. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu wypożyczenia, Wypożyczalnia uprawniona jest do naliczania podwójnej opłaty za każdy dzień zwłoki, przyjmując za podstawę 30-dniową cenę wypożyczenia sprzętu wg obowiązującego cennika.
 4. Wypożyczalnia oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, zdatny do użytku zgodnie z przeznaczeniem.
 5. Wypożyczający oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i Wypożyczający nie będzie oddawał sprzętu w użyczenie ani najem osobom trzecim. Zabrania się dokonywania w nim przeróbek, zmian oraz instalowania dodatkowych urządzeń.
 6. Wypożyczający potwierdza odbiór przedmiotu określonego w pkt. 1 Umowy wypożyczenia.
 7. Z chwilą wydania przedmiotu wypożyczonego ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia lub utraty przechodzi na Wypożyczającego.
 8. W sprawach nie unormowanych Umową wypożyczenia i Regulaminem wypożyczalni zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego.
 9. W przypadku niezgłoszenia chęci zerwania Umowy w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy zostaje wystawiona faktura VAT za kolejny okres rozliczeniowy.
 10. W przypadku zwrotu sprzętu wypożyczonego w trakcie trwania miesiąca, nie zwraca się kosztów wypożyczenia za dany okres rozliczeniowy.